سلامی دوباره با اندوه

کاش بر ساحل رودی خاموش
عطر مرموز گیاهی بودم

چو بر آنجا گذرتمیافتاد

بهسراپای تو لب میسودم .کاش چون نای شبان میخواندم
به نوای دل دیوانه تو

خفته برهودج مواج نسیم

میگذشتم ز در خانه تو
.


کاش چون پرتوخورشید بهار

سحر از پنجره میتابیدم

از پس پرده لرزان حریر

رنگ چشمانتو را میدیدم
.


کاش در بزم فروزنده تو

خنده جام شرابی بودم

کاش در نیمهشبی درد آلود

سستی و مستی خوابی بودم
.


کاش چون آینهروشن میشد

دلم از نقش تو و خنده تو

صبحگاهان به تنممیلغزید

گرمی دست نوازنده تو
.


کاش چون برگخزان رقص مرا

نیمه شب ماه تماشا میکرد
در دل باغچه خانه تو

شور منولوله بر پا میکرد
.


کاش چون یاد دل انگیز زنی

میخزیدم به دلت پرتشویش

ناگهان چشم ترا میدیدم

خیره بر جلوه زیباییخویش
.


کاش در بستر تنهایی تو

پیکرم شمع گنه میافروخت

ریشهزهد تو و حسرت من

زین گنه کاری شیرین میسوخت
.


کاش از شاخهسرسبز حیات

گل اندوه مرا میچیدی

کاش در شعر من ای مایهعمر

شعلهراز مرا میدیدی.

 

سلام ببخشین چند وقت نبودم ... نمیدونم چی بگم

سمیرا خانم و سالومه خانم (الهه خانم) حالم خوبه نگران نباشین ...

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
سالومه

الهی غصه تو قلبت بمیره"الهی دشمت عقده بگیره"الهی درد وغم ازتو جدا شه "الهی صاحب قلبت خداشه"الهی هرکجا با هر که هستی"خدابر صحن قلبت گل بپاشه.سلام خوشحالم که برگشتید وحالتون خوبه.التماس دعا[گل]

نگین

عالی